SXS Business Consulting

SXS for your success!

sxs

För svenska tryck

swe

For English press

us

Hem »


Våra Tjänster »

Intern kontroll (SOX, Bolagskoden m.m.) »

Att göra affärer med Kina (inklusive Hong Kong), Malaysia och Indonesien »

Organisationsutveckling »

Kostnadsbesparingar »

CFO/Controller för uthyrning »

IT-utveckling och support »

Kontakta oss »

Våra Tjänster »

SXS Business Consulting är ett familjeföretag som kan erbjuda tjänster inom bl.a. följande områden:

Intern kontroll (SOX, Bolagskoden m.m.) »

Att göra affärer med Kina (inklusive Hong Kong), Malaysia och Indonesien »

Organisationsutveckling »

Kostnadsbesparingar »

CFO/Controller för uthyrning »

IT-utveckling och support »


Intern kontroll (SOX, Bolagskoden m.m.) » 

Under de senaste 10 åren har ett antal stora skandaler avslöjats hos amerikanska företag. Den kanske mest kända är Enronaffären. Företaget försattes i konkurs sedan det uppdagats att ledningen under flera år systematiskt förfalskat resultatrapporterna. Man hade bl.a. via bulvaner startat ett stort antal företag i olika skatteparadis och sedan skyfflat pengar mellan dessa för att dölja de faktiska förlusterna. Skandalen ledde till att 2 amerikanska senatorer, Sarbanes och Oxley, lade fram ett lagförslag som röstades igenom av senaten och representanthuset och slutligen godkändes av president Bush i juni 2002. Den nya lagen gäller bolag noterade på amerikanska börser, inklusive deras dotterbolag i hela världen.

Efter liknande skandaler i olika länder har även andra länder genomfört skärpt lagstiftning. Exempel på detta är J-SOX i Japan, Koden för Bolagsstyrning i Sverige samt vissa EU-direktiv. För att uppfylla kraven i dessa regler är de grundläggande stegen samma som i ett SOX-projekt. Detta gäller även för de företag/organisationer som frivilligt väljer att skärpa sina rutiner utan att vara tvingade av lagar och bestämmelser. Liksom i alla andra förändringsprojekt ingår följande steg i ett SOX-projekt:
Analys – Beslut – Genomförande – Uppföljning

Den inledande analysen/kartläggningen av nuvarande processer och rutiner visar var man måste genomföra förändringar för att uppfylla SOX-kraven. Det kan handla om att förändra manuella rutiner, implementera bättre IT-system, lägga till olika kontrollfunktioner, utbilda personalen, skärpa säkerhetsbestämmelserna eller att på andra sätt minska risken för felaktigheter på grund av slarv, okunnighet eller medvetet bedrägeri. För att på bästa sätt säkerställa att företaget till 100 % arbetar enligt de nya kraven är det nödvändigt att snarast påbörja ett analys- och förändringsarbete som omfattar alla delar av verksamheten. Vårt koncept omfattar alla dessa delar och innefattar en detaljerad projektmetodik som på ett effektivt sätt hjälper företagsledningen att uppfylla kraven.

Kontakta oss gärna för mer information! Vi ställer gärna upp för en förutsättningslös diskussion om hur vi tillsammans kan driva ett förändringsarbete. Om ni så önskar kan vi i seminarieform ge exempel på hur vi arbetat i tidigare SOX-projekt och hur våra erfarenheter från dessa projekt kan hjälpa er i ert arbete.

Kontaktperson:
Sven Wramner
sven.wramner@sxs-businessconsulting.com
mobiltelefon: 070-755 35 45


Att göra affärer med Kina (inklusive Hong Kong), Malaysia och Indonesien » 

För de företag som planerar att driva handel med Kina eller att etablera sig i Kina kan SXS erbjuda professionell hjälp. Via vårt kontor i Beijing kan vi hjälpa till med analys av den kinesiska marknaden, framtagande av lämpliga samarbetspartners, rådgivning om hur man arbetar i Kina m.m. Vi kan även erbjuda Kinaseminarier i Sverige eller i Kina efter kundens önskemål. Våra konsulter talar flytande svenska, engelska och kinesiska och har tillsammans över 20 års erfarenhet av Kina.

Vi kan dessutom erbjuda motsvarande tjänster för Hong Kong, Malaysia och Indonesien. Våra egna konsulter har erfarenhet av att arbeta i dessa länder och vi har även lokala samarbetspartners.

Kontakta oss gärna för ytterligare upplysningar.


Organisationsutveckling » 

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av organisationsutvecklig inom huvudsakligen större börsnoterade företag i Sverige och utomlands. Vi kan bl.a. hjälpa till med sammanslagningar av företag för att ta fram det bästa av olika företagkulturer.

Vidare kan vi anpassa kundernas verksamhet för att på ett optimalt sätt uppnå de önskade målen. .

Kontaktperson:
Sven Wramner
sven.wramner@sxs-businessconsulting.com
mobiltelefon: 070-755 35 45


Kostnadsbesparingar » 

Efter många års erfarenhet från olika typer av förändringsprojekt, framför allt inom SOX och Intern Kontroll har vi upptäckt att det inom alla företag och organisationer finns en stor potential för förenkling, rationalisering och minskning av kostnaderna. Med detta som bakgrund har vi tagit fram vårt koncept CCC. Inom ramen för CCC går vi igenom kundens nuvarande processer och rutiner. Detta arbete är mycket likt den grundläggande analysen som ingår som första steg i ett SOX-projekt. Den viktigaste skillnaden är att målsättningen inom SOX är att förbättra kontrollen medan inriktningen i CCC är att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna.

Efter den inledande analysen kommer vi med ett antal olika förslag som alla går ut på att minska kostnaderna utan att nödvändigtvis minska den interna kontrollen. Förslagen kan vara av olika slag, t.ex. förändrade manuella rutiner, förbättrade eller nya IT-system, utbildning, omorganisation m.m. Efter beslut om vilka förändringar som skall göras hjälper vi även till med införandet av de nya processerna, rutinerna och IT-systemen. I ett CCC-projekt går vi igenom kundens viktigaste processer såsom:

• Försäljning
• Inköp
• Redovisning/rapportering
• Personal
• IT
• R&D
• Logistik
• Produktion

För våra erfarna konsulter tar vi normalt ut ett timarvode. Eftersom vi är så säkra på att vi kan få fram besparingar som är flera gånger större än våra konsultarvoden är vi även beredda att erbjuda oss att arbeta för ett mycket lågt pris plus del i framkomna besparingar.

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion

Kontaktperson:
Sven Wramner
sven.wramner@sxs-businessconsulting.com
mobiltelefon: 070-755 35 45


CFO/Controller för uthyrning » 

För de företag/organisationer som har tillfälligt behov av erfarna, kvalificerade ekonomer kan vi erbjuda sådana till ett konkurrenskraftigt pris. Samtliga våra konsulter har civilekonomutbildning och mångårig erfarenhet från olika linjebefattningar som redovisningschef, ekonomichef, finanschef m.m. Några har även mångårig erfarenhet av att utvärdera, inköpa och implementera olika ekonomisystem såsom Scala, SAP, Movex m.fl. Samtliga våra konsulter talar svenska och engelska men vi har även personer med kunskaper i finska, tyska, franska, holländska, italienska och kinesiska.

Efter kundens önskemål kan vi offerera timtaxa, dagstaxa eller fast månadspris för alla våra ekonomikonsulter. Vi kan även hjälpa till i rekryteringsprocessen i de fall kunden vill ha en permanent lösning.

Förutom ovan nämnda kvalificerade ekonomer kan vi även erbjuda personal med vana från bokföring, registrering av leverantörsfakturor m.m. Vi har ett brett nätverk inom Norden, Tyskland, Holland och England.

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion!

Kontaktperson:
Sven Wramner
sven.wramner@sxs-businessconsulting.com
mobiltelefon: 070-755 35 45


IT-utveckling och support » 

SXS Business Consulting kan hjälpa till med alla IT-relaterade problem. Vi har konsulter inom bl.a. nätverk, IT-säkerhet programmering samt implementation av ekonomisystem och andra applikationer.

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion

www.sxs-businessconsulting.com © 2009
sxs